ஆஸ்துமா அளவை சீராக வைக்கே வேண்டும்

ஆஸ்துமா ஆக்ஸிஜன் அதிகரிக்க வேண்டுமென்றால் தெரபி, உடற்பயிற்சி மற்றும் குறிப்பிட்ட சில உணவுகள் உதவுகின்றன. ஆஸ்துமா ஏனென்றால் மனிதன் உயிர் வாழ்வதற்கு மிகவும் இன்றியமையாததாக இருக்கிறது. ஆக்ஸிஜன்

Read more