இயற்கையை நாம் அழிக்கும்போது நோய்கள்

இயற்கை மீது ஆக்கிரமிப்பு வேகத்தை அதிகரிக்கச் செய்திருக்கிறது. இயற்கை உலக அளவில் சுகாதார நிபுணர்கள் மேற்கொண்ட ஆய்வில் இந்த எண்ணம் உருவாகி இருக்கிறது உன்னிடம் இருந்து மனிதனுக்கு

Read more
close