கழுத்து வலி அதை தடுக்கும் முறை

நவீன காலத்தில் எல்லோரும் நாற்காலியில் எப்பொழுதும் அமர்ந்திருக்கின்ற பழக்கம், வந்து விட்டது இதனால்தான் கழுத்து வலி அதிக பிரச்சனை ஏற்படுகின்றது. நாள் முழுவதும் நாற்காலி முன்பு இருப்பது

Read more