கோபம் தடுப்பது எப்படி அதிக கோபம் ஆபத்து.

தேவையில்லாத காரணங்களுக்காக நாம் கொள்ளும் கோபம், சமுதாயத்திலே நமக்கான மரியாதை குறைந்து போய்விடும், உடல் நலமும் பாதித்துவிடும், நம்மை உதாசீனம் படுத்தியவர்கள் துவங்குவார்கள்.  கோபத்தை காட்டாமலே இருப்போம்

Read more