துரித உணவால் ஏற்படும் விளைவுகள் என்ன.

துரித உணவால் அனைத்தும் உடல் நலத்திற்கு மிகவும் தீங்கு விளைவிப்பவை. இந்த உணவை மக்களின் நிறைவாகவும் அல்லது தளத்தில் விரும்பும் உணவை விரும்புகின்றனர்குறுகிய மற்றும் நீண்டகால நிறைந்த

Read more