புஜங்காசனம் செய்முறை அதன் நண்மைகள்

இந்த ஆசனம் தண்டால் பயிற்சி செய்கின்ற பலனைத்தரும்.புஜங்காசனம் பெற்று மறுபெயர் சர்ப்பாசனம். இது பாம்பு போன்ற தோற்றம் உள்ளதால் சர்ப்பா ஆசனம் என்று பெயர் வந்துள்ளது. ஒவ்வொரு

Read more
close