மனசோர்வு ஒரு சாதாரண பிரச்சனை.

மனசோர்வு சார்ந்த பிரச்சனை இதற்கு அறிகுறிகள் என்னுடைய நண்பர் அல்லது உறவினர் என்று வைத்துக்கொள்வோம் அவர் திடீரென்று எப்போதும் சோகமாக தெரிகிறார். நெடுநேரம் களைத்து போனவள் போல

Read more
close